Tundra Tree Tundra Tree

FIND US

Lulofsstraat 55, Unit 24
2521 AL The Hague
The Netherlands

TALK TO US

info@tundratree.com
+31 (0)70 250 02 01

VIND ONS

Lulofsstraat 55, Unit 24
2521 AL Den Haag

PRAAT MET ONS

info@tundratree.com
070 - 250 02 01

TUNDRA
TREE

algemene voorwaarden Tundra Tree

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

 

1 Definities

1.1 Tundra Tree: Tundra Tree, beeldmakers, geluidsmakers, regisseurs en uitvoerend producenten, productiemensen, researchers, adviseurs en editors, zelfstandig al dan niet zelfstandig werkzaam, handelend onder de naam Tundra Tree.

1.2 Opdrachtgever: de partij die de Opdracht voor de Productie aan Tundra Tree heeft verstrekt.

1.3 Opdracht: het verzoek van de Opdrachtgever aan Tundra Tree om tegen betaling Productie te verrichten.

1.4 Productie: alles dat Tundra Tree maakt c.q. doet maken binnen het kader van de aan Tundra Tree verstrekte Opdracht door Opdrachtgever, anders dan als werknemer in vaste of tijdelijke dienst.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Tundra Tree en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden en overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, waaronder via e-mail, zijn overeengekomen tussen Tundra Tree en Opdrachtgever.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of van branchevoorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

3 Offerte, overeenkomst en bevestiging

3.1 Offertes van Tundra Tree zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijke informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht heeft verstrekt. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Opdracht is bindend. Alle door Tundra Tree opgestelde offertes zijn vrijblijvend en 10 dagen geldig. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Opdracht en de bijbehorende prijsopgave is bindend, en deelopdrachten zijn niet mogelijk. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

3.2 Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk, waaronder per e-mail, te worden bevestigd voordat Tundra Tree begint met de uitvoering van de Opdracht. Indien de Opdrachtgever dit nalaat maar er desondanks mee instemt dat Tundra Tree begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Aanvullende mondelinge afspraken en bedingen binden Tundra Tree pas nadat deze schriftelijk, waaronder per e-mail, door Tundra Tree zijn bevestigd.

3.3 Partijen kunnen overeenkomen dat een deel van de overeengekomen vergoeding als voorschot wordt betaald, verschuldigd bij akkoord op de offerte. De hieronder vermelde betalingstermijn is niet van toepassing en betaling van het voorschot is per direct.

3.4 Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de vergoeding voor Tundra Tree vastgesteld aan de hand van het geldend (halve) dagtarief voor de desbetreffende Productie.

3.5 Tenzij anders vermeld zijn alle genoemde offertes of aanbiedingen exclusief reistijd, reiskosten en huur materiaal voor de desbetreffende Productie.

4 Uitvoering, levering en reclames

4.1 Tundra Tree zal zich inspannen de Opdracht zorgvuldig, naar beste inzicht en vermogen uit te voeren volgens de eisen van goed vakmanschap.

4.2 De Opdrachtgever is verplicht om alles te doen wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste levering door Tundra Tree mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, en het verschaffen van toegang tot locaties.

4.3 Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens, materialen en/of toegang niet tijdig, niet juist of onvolledig aan Tundra Tree zijn verstrekt heeft Tundra Tree het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever te brengen. 4.4 Opdrachtgever aanvaardt dat het niet tijdig, niet juist of onvolledig aanleveren van gegevens, materialen en/of toegang welke benodigd is voor de uitvoering van de Opdracht dit consequenties kan hebben voor de door Tundra Tree opgegeven termijn voor het volbrengen van de Opdracht.

4.5 Een door Tundra Tree opgegeven termijn voor het volbrengen van de Opdracht (deadline) is indicatief tenzij anders is afgesproken.

4.6 Indien er sprake is van een ontwerp- of schetsfase zal Tundra Tree de Opdrachtgever in de gelegenheid stellen de/het ontwerp(en) en de eventueel bijgeleverde content te controleren waarbij Opdrachtgever deze schriftelijk dient goed te keuren voordat de Productie wordt voortgezet.

4.7 Wanneer de resultaten van het werk van Tundra Tree na het verstrijken van de daartoe overeengekomen termijn niet door de Opdrachtgever worden afgenomen staan deze ter beschikking van de Opdrachtgever voor diens rekening en risico. Tundra Tree is verplicht de Opdrachtgever ter zake op de hoogte te stellen en hem de uiterste termijn van bewaring mede te delen.

4.8 Reclames dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de Opdracht schriftelijk aan Tundra Tree te worden meegedeeld. Als niet op tijd wordt gereclameerd dan geldt de Productie als volledig aanvaard. Binnen dezelfde termijn dient het materiaal waarop de reclame betrekking heeft in het bezit te zijn van Tundra Tree.

4.9 Indien Tundra Tree de reclame gegrond bevindt is zij gehouden, naar haar keuze: tot betaling van een schadevergoeding waarvan de hoogte in redelijkheid door haar wordt vastgesteld, of tot het opnieuw verrichten van de werkzaamheden teneinde de Productie aan de overeenkomst te laten voldoen.

4.10 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de verzenddatum ervan.

4.11 Het indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Tundra Tree.

5 Meerwerk, overwerk, verhindering, verhoogd risico

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het nodig is om deze te wijzigen of aan te vullen om tot een deugdelijk resultaat te komen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Opdracht zo aanpassen dat dit in lijn is met de wijzigingen dan wel aanvullingen. Voor zover het tijdstip van voltooiing van de Productie hierdoor verandert, zal Tundra Tree dit aangeven. De door Opdrachtgever aangewezen contactpersoon kan per e-mail akkoord gaan met meerwerk.

5.2 Indien Tundra Tree, anders dan als hierboven beschreven, op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Opdracht zoals overeengekomen valt, zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever aan Tundra Tree worden vergoed volgens de door Tundra Tree gebruikelijke (halve) dagtarieven voor meerwerk.

5.3 De Opdrachtgever dient wanneer hij, hetzij door eigen schuld hetzij door een omstandigheid niet zijnde overmacht, verhinderd is gebruik te maken van de overeengekomen diensten van Tundra Tree, die voor die diensten haar tijd heeft gereserveerd (optie), Tundra Tree terstond van die verhindering op de hoogte te stellen en zulks uiterlijk op een termijn van 48 uur voordat de werkzaamheden aanvangen. Bij een afzegging als hier bedoeld welke korter dan 48 uur voor de geplande start aan Tundra Tree is medegedeeld, behoudt Tundra Tree haar volledig recht op de overeengekomen vergoeding.

5.4 Indien de uitvoering van de Opdracht risico’s voor Tundra Tree meebrengt welke de normale risico’s te boven gaan is de Opdrachtgever jegens Tundra Tree daarvoor aansprakelijk; de Opdrachtgever verzekert die risico’s voor eigen rekening. Ongeacht enigerlei verzekering heeft Tundra Tree het recht de uitvoering van een Opdracht te weigeren indien de werkzaamheden bijzondere risico’s met zich meebrengen, waarvan zij voor het aanvaarden van de Opdracht niet op de hoogte was gesteld of waarmee zij niet redelijkerwijs bekend had kunnen zijn; in zo een geval is de gehele afgesproken vergoeding voor de Productie onmiddellijk en geheel verschuldigd.

 

5.5 De wijze van transport, verpakking enzovoorts van apparatuur en materialen wordt, indien daaromtrent geen specifieke aanwijzingen door de Opdrachtgever zijn gegeven, door Tundra Tree naar beste weten en ervaring bepaald.

5.6 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschiedt verzending en transport van zaken door Tundra Tree voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook in het geval dat op vrachtbrieven, vervoersadressen, en dergelijke van de vervoerder de bepaling voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

6 Inschakelen derden

6.1 Indien het naar het oordeel van Tundra Tree redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de Opdracht, dan wel indien dit voortvloeit uit de aard van de Opdracht, heeft Tundra Tree het recht (delen van) de Opdracht door derden te laten uitvoeren.

6.2 Indien Tundra Tree op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.

6.3 Indien Tundra Tree bemiddelingswerkzaamheden verricht voor het inschakelen van derden uit naam van Opdrachtgever is zij op geen enkele wijze partij bij de tot stand gebrachte overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde, en op geen enkele wijze aansprakelijk voor door de Opdrachtgever of derden uit die tot stand gebrachte overeenkomst geleden schade.

7 Auteursrechten, overdracht of licentie, clearing, credits

7.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle eigendomsrechten en rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrechten, op de Productie toe aan Tundra Tree. De door Tundra Tree bij de offerte of tijdens de Opdracht verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, schema’s, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van Tundra Tree en de Opdrachtgever is niet bevoegd deze intern of extern te (laten) verspreiden en te (laten) exploiteren (uit te werken).

7.2 In de offerte of opdrachtovereenkomst is aangegeven of rechten voor de Productie zijn afgekocht of dat Tundra Tree een licentie geeft voor gebruik van de Productie door Opdrachtgever. Indien in de offerte niets is aangegeven dan krijgt Opdrachtgever een exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor gebruik van de Productie voor het beoogde doel, zonder recht om de Producten aan te passen.

 • 7.3  Als rechten zijn afgekocht geldt het volgende:
 • a. op voorwaarde van betaling van de overeengekomen vergoeding worden de rechten op de Productie, reeds nu voor alsdan, overgedragen aan Opdrachtgever, welke overdracht Opdrachtgever reeds nu voor alsdan aanvaardt. De overdracht omvat de in de opdrachtbevestiging aangegeven rechten. Indien in de opdrachtbevestiging is aangegeven dat “alle rechten” worden overgedragen, dan geldt dat de volledige auteursrechten en overige rechten op de Productie wordt overgedragen, omvattende het exclusieve, overdraagbare recht om (delen van) de Productie wereldwijd en voor onbepaalde tijd, al dan niet gelijktijdig, on demand of interactief en al dan niet in bewerkte vorm via alle huidige en toekomstige technische middelen, zelf of door derden te (doen) gebruiken en om alle vergoedingen te genieten die voortvloeien uit dit gebruik. Het gebruik houdt onder meer in: verveelvoudiging, vastlegging, bewerking, openbaarmaking, beschikbaarstelling en distributie in de ruimste zin van het woord.
 • b. De opdrachtbevestiging geldt als akte.
 • c. Eventuele beperkingen op het gebruik zijn in de offerte of opdrachtbevestiging aangegeven.
 • d. Indien in de offerte of opdrachtbevestiging aangegeven omvat de overdracht tevens delen van de Productie die niet in het uiteindelijke programma zijn opgenomen, maar die wel in het kader van de Opdracht tot stand zijn gekomen (restmateriaal.)
 • 7.4  Als een licentie wordt gegeven geldt het volgende:
 • a. op voorwaarde van betaling van de overeengekomen vergoeding verleent Tundra Tree Opdrachtgever een exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Productie te (laten) verspreiden en te (laten) exploiteren onder de in de offerte of opdrachtbevestiging genoemde voorwaarden.
 • b. De Productie mag niet door Opdrachtgever worden aangepast, tenzij dit is aangegeven in de offerte of opdrachtbevestiging.

7.5  Het eigendom van door Tundra Tree te leveren zaken gaat niet eerder op de Opdrachtgever over dan na de volledige betaling door Opdrachtgever van alle verschuldigde bedragen.

7.6 Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Tundra Tree niet gerechtigd tot enig ruimer, verder of ander gebruik van de Productie dan is overeengekomen. Zijn er over het gebruik geen afspraken gemaakt dan geldt het eerste gebruik als het overeengekomen gebruik en dient voor elk ruimer, verder of ander gebruik schriftelijke toestemming van Tundra Tree te worden verkregen en dienen er afspraken over een aanvullende vergoeding te worden gemaakt.

7.7 De in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever (deels) overgedragen rechten worden geacht, reeds nu voor alsdan, aan Tundra Tree terug te zijn overgedragen vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Opdracht niet (volledig) nakomt of indien de Opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt ontbonden door Tundra Tree. De in het kader van de Opdracht verstrekte licentie aan Opdrachtgever tot gebruik van het werk zoals bij de Opdracht overeengekomen, komt te vervallen vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Opdracht niet (volledig) nakomt of indien de Opdracht, om welke reden dan ook, wordt ontbonden door Tundra Tree.

7.8 Bij Opdrachten tot bewerking of verwerking van dragers van beeld en/of geluid waarop een reeds bestaand auteursrechtelijk werk is vastgelegd berust de aansprakelijkheid ter zake bij de Opdrachtgever.

7.9 Opdrachtgever vrijwaart Tundra Tree voor aanspraken van derden met betrekking tot de rechten van intellectueel eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens die bij de uitvoering en totstandkoming van de Opdracht worden gebruikt.

7.10 Tenzij anders overeengekomen behoort het niet tot de Opdracht van Tundra Tree om onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder auteursrechten of portretrechten van derden, uit te voeren.

7.11 Voor zover de opgeleverde materialen bestaan uit fragmenten waarop auteursrechten rusten maar waarvan de auteursrechthebbende(n) niet meer kan worden achterhaald stelt Tundra Tree Opdrachtgever op de hoogte. Aan het einde van het materiaal wordt deze mededeling in de vorm van een disclaimer vermeld bij het vertonen van het materiaal en worden rechthebbende(n) uitgenodigd zich te melden bij Opdrachtgever of Tundra Tree.

7.12 Na het voltooien van de Opdracht heeft Tundra Tree geen verplichting tegenover Opdrachtgever om het werk en de daarbij behorende gegevens zoals tekeningen, (audio)visuele media, ontwerpen, schetsen, databanken, et cetera, te bewaren.

7.13 Tundra Tree heeft recht op vermelding van haar naam (“Tundra Tree”) in het daartoe gebruikelijke van de door de Opdracht tot stand gebracht werken met aanduiding van haar rol op een wijze die door vormgeving, afmeting, plaatsing in beeld en tijdsduur van vertoning duidelijk leesbaar is.

7.14 Het staat Tundra Tree evenwel vrij van de producent te bedingen dat haar naam niet wordt vermeld in de Productie en in begeleidend materiaal of publicaties.

7.15 Tundra Tree heeft het recht om (delen van) de Productie in te zenden naar prijsvragen en festivals, en deze te gebruiken voor haar reguliere marketing activiteiten (waaronder het opnemen in haar portfolio).

8 Geheimhouding

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie.

9 Vergoeding en betalingsvoorwaarden

9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren aan de Opdracht. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke (halve) dagtarieven van Tundra Tree, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

9.2 Reistijd, reiskosten en verblijfskosten zijn, tenzij anders overeengekomen, niet inbegrepen.

9.3  De vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de Opdracht.

9.4  Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

9.5  De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Tundra Tree nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist en is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.6  Opdrachtgever kan niet verrekenen.

9.7  Bij een Opdracht die langer duurt dan een maand heeft Tundra Tree het recht om het corresponderende deel van de afgesproken vergoeding (en eventueel gemaakte (extra) kosten en uitgevoerd meerwerk) maandelijks achteraf in rekening te brengen.

9.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Tundra Tree op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.9 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst dan komen de door Tundra Tree gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals proceskosten, kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus (met een minimum van 15% van het met inbegrip van de rente verschuldigde bedrag) voor rekening van Opdrachtgever.

 

10 Aansprakelijkheid en verzekering

 

10.1 Tundra Tree is niet aansprakelijk voor fouten die zij maakt bij uitvoering van de Opdracht.

 

 • 10.2  Tundra Tree is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:
 • a. Fouten of tekortkomingen in het materiaal en/of gegevens dat door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 • b. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 • c. Fouten of tekortkomingen van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • d. Fouten of tekortkomingen in de Productie indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld om een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 • e. Schade die voortvloeit uit adviezen die Tundra Tree aan Opdrachtgever naar beste kunnen en inzicht heeft gegeven.
 • f. Schade ontstaan door het geheel of ten dele verloren gaan of tenietgaan, tijdens de vervaardiging, bewerking of verwerking door Tundra Tree van dragers van beeld en/of geluid dan wel andere zaken van de Opdrachtgever.

10.3  Indien de Opdrachtgever zulks uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maakt aan Tundra Tree zal Tundra Tree de risico’s als in dit artikel bedoeld voor zover mogelijk voor rekening van de Opdrachtgever verzekeren, in welk geval de enige aansprakelijkheid en verplichting van Tundra Tree eruit bestaat om de door Tundra Tree ontvangen verzekeringsgelden aan Opdrachtgever door te betalen.

10.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet als de schade is te wijten aan opzet of grove schuld

10.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de Opdracht is voltooid.

11 Garanties en vrijwaring

11.1 Tundra Tree garandeert dat het geleverde door Tundra Tree is gemaakt, of indien Tundra Tree derden heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de Productie zij beschikt over de noodzakelijke rechten en dat, indien er auteursrecht op het door derden geleverde werk rust, zij geldt als maker in de zin van de auteurswet en/of als auteursrechthebbende over het geleverde werk kan beschikken.

11.2 Met inachtneming van het bovenstaande vrijwaart Opdrachtgever Tundra Tree of door Tundra Tree bij de Opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden die voortkomen uit het gebruik van het resultaat bij de Opdracht.

11.3 De Opdrachtgever vrijwaart Tundra Tree meer in het bijzonder voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht, waaronder begrepen de toestand dat uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van Tundra Tree kan worden verlangd, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daarbij inbegrepen, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, zonder dat hier enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

12.2 Tundra Tree heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Tundra Tree zijn verplichtingen had moeten voldoen.

12.3 Indien Tundra Tree bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Tundra Tree het recht het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

13 Opzegging en ontbinding

13.1 Wanneer de Opdrachtgever een overeenkomst opzegt dan dient hij de volledige overeengekomen vergoeding en de eventueel extra gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

13.2 Indien de overeenkomst door Tundra Tree wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever dan dient de Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

13.3 Tundra Tree is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten zonder dat enig recht tot schadevergoeding ontstaat indien Opdrachtgever:

 1. ook na ingebrekestelling, zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt.
 2. surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, failliet is verklaard, of vrijwillig tot liquidatie van zaken overgaat.
 3. in zulke omstandigheden verkeert dat Tundra Tree grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

In geval van faillissement heeft Tundra Tree het recht de verstrekte licentie tot gebruik te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

13.4 In geval van ontbinding door de Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Tundra Tree zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Tundra Tree voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met datgene zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht en/of geleverd blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.5 Tundra Tree heeft het recht de met de Opdrachtgever aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever haar vóór of bij de aanvaarding van de Opdracht een misleidend of verkeerd beeld van de soort en de inhoud van de desbetreffende productie heeft gegeven.

14 Overige

14.1 Indien enig deel van de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet geldig is, laat dit de geldigheid van het overig deel onverlet. In plaats van het nietige deel geldt alsdan overeengekomen hetgeen het dichtst komt bij de bedoeling van partijen.

14.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter in Den Haag is exclusief bevoegd voor alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan.